We’re hiring a Head Chef

dsc_9689

DIGS er Midt-Norges ledende hub for oppstart -og vekstselskaper, kreative aktører og innovatører. Fra våren 2019 flytter vi til et helt nytt bygg på historisk grunn på Peter Egges plass. Her vil vi tilby en variasjon av medlemskap og fleksibelt arbeidsområde til over 500 medlemmer, og et inspirerende arrangementslokale som serverer 10.000 gjester årlig. Vi etablerer også et mat-og-drikke konsept som retter seg mot kjernemedlemmer, arrangements- gjester, så vel som allmennheten. Dette inkluderer også besøkende og turister som ønsker å oppleve Klementkirkens arkeologiske område, som også er plassert i vår nye bygning.

Vi leter etter en kjøkkensjef som kan mestre logistikk samt ambisiøs og kreativ matlaging.

Arbeidsoppgaver
Som kjøkkensjef vil du spille en nøkkelrolle i utviklingen av matkonseptet. Du vil være ansvarlig for daglig drift av kjøkkenet og kjøkkenpersonalet, og ditt ansvar kan omfatte:
• Mat og mattilbud, inkludert frokost, lunsj og arrangement
• Oppfølging og administrasjon av kjøkkenpersonalet
• Logistikk, rutiner og HACCP
• Arbeid med leverandører, bestilling, budsjettoppfølging og kostnadskontroll
Du vil jobbe tett med Head of Hospitality for å tilby et tilbud som er tilpasset det overordnede konseptet og for å sikre effektiv drift.

kvalifikasjoner
Du er en utdannet kokk. Fortrinnsvis har du erfaring fra hotell og konferanse og / eller kantine. Flytende i muntlig og skriftlig engelsk.

Personlige egenskaper
Vi leter etter noen som er utadvendt og liker å samhandle med gjester. Du er organisert og jobber godt i et hektisk miljø. Du er økonomisk oppmerksom og er fokusert på optimalisering og god drift.

Vi tilbyr
Vi kan tilby en inspirerende og utfordrende jobb for en kreativ og kvalitetsbevisst kokk. Du vil ha fleksible arbeidstimer med begrenset jobbing kveld og helg. Stillingen er på heltid med lønn etter avtale basert på erfaring og kvalifikasjoner. Oppstart i mars / april.

Søk her

Mer info
new.digs.no // thecreatorscommunity.com // Arnstein Syltern, +47 928 23 938
Frist: snarest

DIGS er en del av The Creators Community; det ledende nettverket i Norden med huber i Oslo, København, Trondheim, og fler i framtiden.

English version:

DIGS is central Norway’s current leading hub for startups, scaleups, creators and innovators. As of spring 2019, we are relocating our space to a new building located at Peter Egges plass. Within this location we will be offering curated memberships and flexible workspace to over 500 core members, and inspiring event spaces hosting 10,000 guests annually. We are also establishing a food & beverage concept that targets core members, event guests, as well as the general public. This also includes visitors and tourist wishing to experience the St. Clement’s Church archeological site, also located in our building.

We are looking for a Head Chef who can master logistics as well as ambitious and creative cooking.

Responsibilities
As the Head Chef you will play a key role in developing our food concept. You will be in charge of the detailed running and daily operations of the kitchen and the kitchen staff, and your responsibilities could include:

  • Menu and food offering, including breakfast, lunch and event catering
  • Manage kitchen staff
  • Logistics, routines and HACCP
  • Work with suppliers, ordering, budget follow-up and cost control

You will work closely with Head of Hospitality to provide an offering aligned with the overall concept and to ensure effective operations.

Qualifications
You are a trained chef. Preferably, you have experience from within hotel & conference and/or cantina. Fluent in oral and written English. In command of a Scandinavian language is a plus.

Personal attributes
We are looking for someone who is outgoing and like interacting with guests. You are organised and work well in a fast-paced environment. You are financially aware and stay focused on optimisation and reducing food waste.

We offer
We can offer an inspiring and challenging job for a creative and quality conscious chef. You will have flexible working hours with limited evening and weekend work. The position is full-time with salary upon agreement based on experience and qualifications. Startup in March/April.

 Apply here

More info
new.digs.no // thecreatorscommunity.com // Arnstein Syltern, +47 928 23 938
Application deadline: as soon as possible

DIGS is a part of The Creators Community; the leading network in the Nordics with hubs in Oslo, Copenhagen, Trondheim and more to come.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s